Quy chế Mạng lưới Cựu sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2018

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI CỰU SINH VIÊN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

1. Mạng lưới Cựu sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng là một tổ chức của cựu học viên, sinh viên, nhằm tập hợp cựu học viên, sinh viên tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động theo qui định của Pháp luật, tuân thủ theo quy chế chung của Nhà trường và Quy chế của Mạng lưới.

2. Tên gọi đầy đủ: MẠNG LƯỚI CỰU SINH VIÊN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

3. Tên viết tắt: BAV MIS ALUMNI

4. Logo:

5. Địa chỉ: Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852 6419

Website: https://alumni.bav.edu.vn

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Tập hợp các thế hệ cựu học viên, sinh viên đã từng học tập, nghiên cứu tại Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng.

2. Góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào từng là học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng.

3. Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và làm cầu nối giữa các thế hệ học viên, sinh viên.

4. Huy động các nguồn lực từ cựu học viên, sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Khoa và Nhà trường.

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu học viên, sinh viên các khoá trực thuộc quản lý của Khoa Hệ thống thông tin quản lý từ thời điểm bắt đầu đào tạo chuyên ngành, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu học viên, sinh viên và hoạt động của Mạng lưới; hỗ trợ công tác biên tập, giới thiệu về lịch sử phát triển của Khoa, Nhà trường, ngành đào tạo và giới thiệu các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong các lĩnh vực (kỷ yếu, viết sách, hồi ký, sưu tầm và cung cấp, thông tin, tài liệu, hiện vật cho Góc Truyền thống của Khoa…).

2. Tổ chức họp mặt truyền thống của toàn thể Cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng (hoặc những ngày Lễ đặc biệt, nhân dịp các sự kiện).

3. Tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt cho cựu học viên, sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học viên, sinh viên.

4. Thăm hỏi và vận động đóng góp, hỗ trợ cho các cựu học viên, sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Thăm hỏi các cựu cán bộ, giáo chức, thầy, cô giáo đã nghỉ hưu.

6. Vận động cựu học viên, sinh viên đóng góp các nguồn lực cho Khoa và Nhà trường: hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất; tài trợ tổ chức các chương trình, hoạt động của Khoa và Nhà trường.

7. Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho chiến lược phát triển và hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cho việc phát triển ngành nghề, chương trình đào tạo tại Khoa.

8. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên: vận động nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên; tổ chức cho cựu học viên, sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, dân chủ, tuân thủ pháp luật, Quy chế hoạt động của Mạng lưới, của Nhà trường. Mọi hoạt động của Mạng lưới đều vì lợi ích của các thành viên, của Khoa và Nhà trường; không làm phương hại đến lợi ích của mỗi thành viên cũng như hình ảnh của Khoa và Nhà trường.

CHƯƠNG III
THÀNH VIÊN

Điều 5. Tiêu chuẩn

Thành viên Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng là những người đã từng học tập các chương trình đào tạo cấp bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ (bao gồm cả thạc sĩ liên kết với nước ngoài); Đại học (bao gồm Đại học chính quy; Đại học văn bằng thứ 2; Đại học tại chức, vừa làm vừa học; Liên thông lên đại học; các chương trình Đại học liên kết với nước ngoài…) của Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng, tự nguyện đăng ký tham gia và tuân theo quy chế hoạt động của Mạng lưới.

Điều 6. Quyền lợi

1. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình hoạt động của Mạng lưới.

2. Được Mạng lưới giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn.

3. Được Mạng lưới tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết.

4. Được tham gia hiệp thương vào Ban điều hành của Mạng lưới.

5. Mỗi thành viên có thể tham gia ở nhiều Ban liên lạc khác nhau.

Điều 7. Nghĩa vụ

1. Chấp hành quy chế của Mạng lưới.

2. Tham gia và tích cực đóng góp cho các hoạt động của Mạng lưới.

CHƯƠNG IV
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Mạng lưới gồm có:

Ban Điều hành Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên.

Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên.

Điều 9. Ban điều hành Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên

1. Ban điều hành mọi hoạt động của Mạng lưới là cơ quan quản lý, điều hành các hoạt động của Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng.

2. Các thành viên Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên do Ban vận động giới thiệu hoặc giới thiệu từ các Ban liên lạc.

3. Thành phần ban điều hành gồm: Chủ tịch, Chủ tịch Danh dự (nếu có); Các Phó chủ tịch (trong đó có Phó chủ tịch Thường trực), Trưởng các ban, các ủy viên Ban điều hành và Thư ký Ban điều hành.

4. Sau khi có Quyết định thành lập, việc thay thế nhân sự của Ban điều hành do Thường trực Ban điều hành xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của các Ban liên lạc hoặc đề nghị của Thành viên Thường trực Ban điều hành.

5. Các tiểu ban của Ban điều hành bao gồm:

Tiểu ban Phát triển mạng lưới: có nhiệm vụ tập hợp, kết nối các cựu học viên, sinh viên trở thành hội viên tham gia Mạng lưới, phát triển các Ban liên lạc của mạng lưới.

Tiểu ban Tổ chức sự kiện: có nhiệm vụ tổ chức hoạt động giao lưu, kết nối hoạt động của các Ban liên lạc và tổ chức các hoạt động của Mạng lưới.

Tiểu Ban Truyền thông: Có nhiệm vụ truyên truyền các hoạt động của Mạng lưới đến các Hội viên và xã hội, điều hành trang Web, Diễn đàn cựu học viên, sinh viên.

Tiểu ban Tài chính: theo dõi, quản lý Quỹ hoạt động của Mạng lưới; vận động nguồn tài trợ cho các hoạt động của nhà trường và hỗ trợ sinh viên.

Điều 10. Thường trực ban điều hành

1. Thường trực Ban điều hành gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Trưởng, các tiểu ban và Thư ký ban điều hành.

2. Quyền hạn: Ban thường trực là cơ quan thay mặt Ban điều hành quyết định về: Cơ cấu tổ chức; Số lượng thành viên và nhân sự của Ban điều hành; Kế hoạch hoạt động của Mạng lưới theo năm hoặc từng giai đoạn.

3. Nhiệm vụ: Thường trực ban điều hành Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên là cơ quan điều hành và xử lý các công việc giữa các kỳ họp Ban điều hành Mạng lưới, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Mạng lưới; chuẩn bị nội dung và báo cáo kết quả hoạt động của Mạng lưới tại các phiên họp định kỳ của Ban điều hành Mạng lưới.

4. Các cuộc họp Ban điều hành hoặc Thường trực ban điều hành chỉ có giá trị khi có ít nhất 50% số thành viên tham gia. Các Quyết định của cuộc họp được thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt biểu quyết tán thành.

Điều 11. Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên

Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên là một tổ chức của Mạng lưới đại diện cho một nhóm các cựu học viên, sinh viên cùng học tập hoặc cùng sinh sống, làm việc trên cùng một địa bàn/lĩnh vực công tác.

1. Nhiệm vụ của Ban liên lạc:

Tập hợp, liên kết các cựu học viên, sinh viên cùng học tập hoặc cùng công tác, sinh sống trên địa bàn, ngành lĩnh vực thuộc phạm vi và mục tiêu hoạt động của Ban liên lạc.

Phối hợp với các Tiểu ban của Ban điều hành để triển khai nội dung hoạt động của Mạng lưới đến các thành viên; Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các Ban liên lạc và các hoạt động riêng cho các thành viên trong nội bộ Ban liên lạc.

2. Cơ cấu Ban liên lạc gồm: Trưởng ban; Phó ban và một số Ủy viên; Thư ký Ban liên lạc và các thành viên là cựu học viên, sinh viên đăng ký tham gia Mạng lưới.

3. Thành lập Ban liên lạc:

Ban liên lạc được thành lập theo: Vùng, Miền, Tỉnh, Thành phố, Cơ quan Bộ ngành; Theo Khóa, Lớp, Chương trình đào tạo…

Việc thành lập Ban liên lạc do các cựu học viên, sinh viên tại các Vùng, Miền, Tỉnh/Thành phố, Bộ/Ngành hoặc các Khóa …. đề xuất và báo cáo Thường trực ban điều hành công nhận.

Điều 12. Chế độ sinh hoạt, báo cáo

1. Ban điều hành Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên họp đình kỳ hàng năm hoặc do Chủ tịch Ban điều hành triệu tập họp đột xuất khi cần thiết.

2. Thường trực Ban điều hành Mạng lưới họp 6 tháng/lần hoặc họp đột xuất khi Chủ tịch ban điều hành triệu tập.

3. Tổ chức Hội nghị Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng theo định kỳ 2 năm/1lần. Tại Hội nghị sẽ thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động, phương hướng và chương trình hoạt động của Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên trong thời gian tiếp theo, thảo luận và biểu quyết sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động, giới thiệu để bầu Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên khoá mới, thông qua kế hoạch sử dụng tài chính của Mạng lưới.

4. Tổ chức họp mặt truyền thống của toàn thể Cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng vào ngày kỷ niệm thành lập khoa (hoặc những ngày lễ đặc biệt, nhân dịp các sự kiện).

5. Hàng năm Ban điều hành xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động cho các năm tiếp theo.

6. Các Báo cáo của Ban điều hành, tài liệu chính thức của Mạng lưới được đóng dấu của Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng.

Điều 13. Tài chính

1. Các nguồn đóng góp, tài trợ từ các cựu học viên, sinh viên, các cá nhân, doanh nghiệp để hình thành các Quỹ hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất cho Nhà trường; các Quỹ tài trợ học bổng cho sinh viên được hình thành độc lập với Quỹ hoạt động của Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên.

2. Quỹ hoạt động của Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên do cựu học viên, sinh viên tự nguyện đóng góp, nguồn tài trợ hợp pháp từ các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ và một phần ngân sách do nhà trường hỗ trợ hoặc thu nhập hợp pháp từ các hoạt động của Mạng lưới mang lại.

3. Quỹ hoạt động của Mạng lưới được sử dụng để trang trải cho các chi phí nhằm duy trì các hoạt động thường xuyên của mạng lưới và trả lương cho cán bộ chuyên trách của Mạng lưới (nếu cán bộ chuyên trách không được Trường Học viện Ngân hàng trả lương). Các cán bộ không chuyên trách trong Ban điều hành không được nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ Quỹ hoạt động của Mạng lưới. Việc quản lý, sử dụng Quỹ hoạt động của Mạng lưới phải tuân thủ các qui định của qui chế Thu - Chi tài chính chính của Mạng lưới do Thường trực Ban điều hành thông qua. Việc sử dụng các Quỹ phải đúng mục đích, tuân thủ các quy định về tài chính của Mạng lưới, đảm bảo nguyên tắc công khai, rõ ràng, minh bạch và đúng pháp luật.

4. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính của Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên trong phiên họp định kỳ của ban điều hành và có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến từng thành viên.

5. Tiền Quỹ hoạt động của Mạng lưới được quản lý bằng tài khoản riêng của Mạng lưới. Các hoạt động tài chính của Mạng lưới sẽ được bộ phận Văn phòng quản lý và chịu sự kiểm soát của Ban điều hành và Ban chủ nhiệm Khoa. Các khoản Thu - Chi sẽ do Ban tài chính của mạng lưới đề xuất, được thống nhất trong Thường trực Ban điều hành và quyết định phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được ủy quyền.

CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 14. Khen thưởng

Các Ban và thành viên có nhiều thành tích trong công tác của Mạng lưới và trong hoạt động đóng góp công sức cho sự phát triển nhà trường cũng như phục vụ xã hội sẽ được Ban điều hành xét khen thưởng và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 15. Kỷ luật

Các Ban và thành viên vi phạm quy chế của Mạng lưới, tùy theo mức độ, Ban điều hành xem xét xử lý và không được tham gia các hoạt động của Ban, của Mạng lưới.

CHƯƠNG VI
HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới Cựu sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng được Hội nghị thành lập Ban điều hành Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng thông qua và được Trưởng Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng ký quyết định ban hành.

2. Việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới do Hội nghị Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng quyết định khi có trên 50% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

CHỦ TỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

TẠ HỒNG NHUNG