Giới thiệu

Giới thiệu chung

Mạng lưới Cựu sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng là một tổ chức của cựu học viên, sinh viên, nhằm tập hợp cựu học viên, sinh viên tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động theo qui định của Pháp luật, tuân thủ theo quy chế chung của Nhà trường và Quy chế của Mạng lưới.

Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, dân chủ, tuân thủ pháp luật, Quy chế hoạt động của Mạng lưới, của Nhà trường. Mọi hoạt động của Mạng lưới đều vì lợi ích của các thành viên, của Khoa và Nhà trường; không làm phương hại đến lợi ích của mỗi thành viên cũng như hình ảnh của Khoa và Nhà trường.

Tôn chỉ, mục đích

 • Tập hợp các thế hệ cựu học viên, sinh viên đã từng học tập, nghiên cứu tại Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng.
 • Góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào từng là học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng.
 • Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và làm cầu nối giữa các thế hệ học viên, sinh viên.
 • Huy động các nguồn lực từ cựu học viên, sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Khoa và Nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ

 • Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu học viên, sinh viên các khoá trực thuộc quản lý của Khoa Hệ thống thông tin quản lý từ thời điểm bắt đầu đào tạo chuyên ngành, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu học viên, sinh viên và hoạt động của Mạng lưới; hỗ trợ công tác biên tập, giới thiệu về lịch sử phát triển của Khoa, Nhà trường, ngành đào tạo và giới thiệu các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong các lĩnh vực (kỷ yếu, viết sách, hồi ký, sưu tầm và cung cấp, thông tin, tài liệu, hiện vật cho Góc Truyền thống của Khoa…).
 • Tổ chức họp mặt truyền thống của toàn thể Cựu học viên, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Học viện Ngân hàng (hoặc những ngày Lễ đặc biệt, nhân dịp các sự kiện).
 • Tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt cho cựu học viên, sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học viên, sinh viên.
 • Thăm hỏi và vận động đóng góp, hỗ trợ cho các cựu học viên, sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Thăm hỏi các cựu cán bộ, giáo chức, thầy, cô giáo đã nghỉ hưu.
 • Vận động cựu học viên, sinh viên đóng góp các nguồn lực cho Khoa và Nhà trường: hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất; tài trợ tổ chức các chương trình, hoạt động của Khoa và Nhà trường.
 • Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho chiến lược phát triển và hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cho việc phát triển ngành nghề, chương trình đào tạo tại Khoa.
 • Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên: vận động nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên; tổ chức cho cựu học viên, sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.